BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Integritetspolicy

På Bergmans Fisk & Vilt (formellt M Bergmans Fisk i Vilhelmina AB) arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas.

Aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig här på vår webbplats. Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av bolagets tjänster. Policyn reglerar hur vi behand- lar dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

M Bergmans Fisk i Vilhelmina AB (556971-7647), Sågån 1, 91292 Vilhelmina, är personuppgiftsansva- rig för behandlingen av personuppgifter.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en nu levande fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med dessa uppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter när ditt företag/du registreras som kund/leverantör, när du gör beställningar, kontaktar vår kundtjänst, deltar i tävlingar, prenumererar på nyhetsbrev, deltar i event eller utbildningar etcetera.
Det kan till exempel omfatta kontaktinformation, organisationsnummer eller personnummer samt betalningsinformation.

Det kan också gälla bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator – även om inga namn nämns, eller olika elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) om de kan kopplas till en fysisk person.

I samband med att vi samlar in personuppgifter specificeras vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt hur länge vi avser att behålla dem.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i land utanför EU/EES. All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

• För att registrera dig som kund/kontaktperson
• För att skapa inloggningsuppgifter till e-handel och andra digitala tjänster
• För att bearbeta dina/våra beställningar, leveranser
• För att hantera kundserviceärenden och reklamationer
• För att kontakta dig vid eventuella problem med din/vår beställning och/eller leverans
• För att besvara dina frågor och informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner
• För att hantera bokningar av event, mässor, utbildningar, prenumerationer
• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev, kampanjtidningar eller annan information/kommunikation
• För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar
• För att utföra kreditkontroller av företag som registreras som kund eller ansluts till nya tjänster
• För att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser
• För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden och information
• För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudan- den och tjänster
• För att testa och förbättra system som tillhandahåller våra tjänster
• För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
• För att förhindra, förebygga och utreda brott mot bolaget

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Dina uppgifter raderas i enlighet med den information du får vid registrering av uppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas.

Kontakta oss genom brev alternativt via e-post. Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida. Alla vars personuppgifter finns registrerade hos oss har rätt att:
• Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter.
• Utan kostnad (en gång per år) på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss.
• Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
• Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter.
• Få sina uppgifter raderade om dessa inte krävs enligt lagstiftning.
• Avstå från riktad marknadsföring.
• Begära att de uppgifter som du lämnat överförs till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
• Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data-/säkerhetsintrång.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi varken säljer eller byter någonsin dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsända- mål. Däremot hanteras ibland distribution av nyheter, inbjudningar och annan marknadsföring gemensamt för M Bergmans Fisk i Vilhelmina AB.

Personuppgifter kan överföras till externa parter som behandlar personuppgifter för bolagets räkning och enligt instruktion från bolaget. Sådana externa parter är personuppgiftsbiträden och ska alltid underteckna ett biträdesavtal med bolaget.

Personuppgifter kan överföras utan biträdesavtal till externa parter med eget personuppgiftsansvar när det finns laglig grund eller rättslig skyldighet för överföringen. Överföringen ska då dokumenteras och endast nödvändiga uppgifter ska överföras.

Vad är cookies och hur använder vi det?

På vissa delar av vår webbplats används cookies för att ge dig som besökare tillgång till extra funkt- ioner, exempelvis möjlighet att spara lösenord. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du be- söker begär att få spara på din dator.

Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se och på www.minacookies.se.

Länkar

Det kan finnas länkar till andra webbplatser i våra digitala kanaler som vi inte har kontroll över. Vi an svarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa webbplatser.

Personuppgiftsansvarig

M Bergmans Fisk i Vilhelmina AB
Adress: Sågån 1, 912 92 Vilhelmina, Sverige Telefon: +46 (940) 25090
E-post: martin@bergmansfiskochvilt.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556671-7647
Momsregistreringsnummer: SE55697164701